کارت هدیه پس از سفارش و تسویه حساب برای رایانامه گیرنده ارسال خواهد شد.

من برگشت ناپذیری وجه کارت هدیه را می پذیرم.